Hvad vi tilbyder

Weekendfritten er et privat weekendaflastningstilbud, hvor det socialpædagogiske arbejde med målgruppen bygges op med en let genkendelig struktur og en anerkendende tilgang. Vi vægter træning i sociale kompetencer i forhold til at kunne indgå i forskellige fællesskaber og relationer. Vi samarbejder med alle relevante nøglepersoner omkring barnet og udarbejder handlingsplaner for hvert enkelt barn. Udvikling og resultater dokumenteres løbende.

Vi har pt. ledige pladser. Du kan finde os på Tilbudsportalen her.

Hvis du som sagsbehandler har en opgave, der ikke umiddelbart kan rummes inden for nedenstående rammer, er du velkommen til at ringe og få en snak alligevel, da vi også har andre løsningsmuligheder.

Målgruppe

Vores målgruppe er bredt sammensat. Vi modtager børn og unge af begge køn i aldersgruppen 3 - 17 år.

Vores målgruppe kan have kognitive vanskelig-heder, sociale og/eller følelsesmæssige problematikker, som for eksempel

  • autismespektrumforstyrrelser
  • ADHD
  • tilknytningsproblematikker
  • ud- eller indadreagerende adfærd
  • omsorgssvigt


Vi modtager kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering børn/unge, der er fysisk handicappede. Vi modtager ikke stærkt udadreagerende børn/unge.


Vi råder over i alt 10 pladser, heraf et antal pladser til deltagere med særlige behov og problemstillinger, der kræver

  • øget opmærksomhed
  • særlig grænsesætning og/eller
  • særlig støtte på anden vis

og som fordrer en tættere opfølgning og evt. samarbejde med andre aktører.


Vi er godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til Servicelovens § 66, stk. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted).


Metoder

Vi har en anerkendende tilgang til de børn og unge, vi har indskrevet. Weekendfritten skal være en oase for vores deltagere. Vi vægter at skabe sammenhæng og at mindske kompleksiteten så deltagerne kan hvile i sig selv og være trygge.


En genkendelig struktur og nærværende voksne, der engagerer sig i det enkelte barn, er med til at give børnene den ro, der skal til for at komme udhvilede og glade hjem fra weekendophold hos os.


Vi udfordrer deltagerne på deres sociale kompetencer og støtter dem i at skabe relationer og indgå venskaber. Fælles aktiviteter er et stærkt værktøj hertil.

Åbningstid

Vi har åben alle weekends - med én børnegruppe i lige weekends og en anden gruppe i ulige weekends. I ulige weekends har vi mulighed for at tage børn helt ned til 3 år.

Vi afhenter børn fra klokken 15 fredag og påbegynder hjemtransporten søndag klokken 13.


Andre tidspunkter for afhentning/hjemkørsel kan aftales individuelt i kontrakten.


Desuden afholder vi vinterferie-, sommerferie- og efterårsferiekoloni i skolernes ferieperioder. Der udarbejdes hertil særskilt program ud fra deltagernes forudsætninger.Aktiviteter

Der vil være mulighed for forskellige aktiviteter afhængig af gruppesammensætning, lyst m.v. Vi vægter aktiviteter med forskellig karakter, og gerne noget man kan deltage i med vekslende intensitet.


Som noget unikt tilbyder vi lektiehjælp i alle fag på alle niveauer. Lektiehjælpen skal ses som et frivilligt tilbud til barnet, så den pågældende kan møde velforberedt op i skolen mandag efter ophold på Weekendfritten. 

Normering

Vi er 5 faste pædagoger, en pædagogmedhjælper og en ungarbejder til max 10 deltagere. Normeringen fastsættes efter en konkret vurdering af den aktuelle deltageregruppes sammensætning. 


Typisk vil det være de samme pædagoger, der er omkring børnene fra ankomst fredag eftermiddag, til de er bragt hjem søndag eftermiddag. Hver deltager har en primær pædagog, som vil være den, der har kontakt til familien og samarbejds-partnerne omkring barnet. De daglige aktiviteter omkring barnet varetages i fællesskab af de pædagoger, der er i huset.

Oehlenschlægersgade 16 B, 4200 Slagelse, CVR 37348953, Tlf: 25 13 20 01, mail@privatpraktiserende.dk