Sagsbehandler

Weekendfritten er et privat weekendaflastningstilbud, hvor det socialpædagogiske arbejde med målgruppen bygges op med en let genkendelig struktur og en anerkendende tilgang. Vi vægter træning i sociale kompetencer i forhold til at kunne indgå i forskellige fællesskaber og relationer. Vi samarbejder med alle relevante fag- og ressourcepersoner omkring barnet og udarbejder handlingsplaner for hvert enkelt barn. Udvikling og resultater dokumenteres løbende.

Vi har pt. ledige pladser, og du er meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon. Kontaktoplysningerne finder du her.

Målgruppe

Vores målgruppe er bredt sammensat og vi modtager børn og unge af begge køn i aldersgruppen 3 - 17 år.

Vores målgruppe har alle kognitive vanskelig-heder, sociale og/eller følelsesmæssige problematikker - for eksempel

  • autismespektrumforstyrrelser
  • ADHD
  • tilknytningsproblematikker
  • ud- eller indadreagerende adfærd
  • omsorgssvigt


Vi modtager kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering børn/unge, der er fysisk handicappede. Vi modtager ikke stærkt udadreagerende børn/unge.


Vi råder over i alt 10 pladser, hvoraf et antal af pladserne kan bruges til børn/unge med særlige behov og problemstillinger, der kræver

  • øget opmærksomhed
  • særlig grænsesætning og/eller
  • særlig støtte på anden vis


Vi er godkendt af Socialtilsyn Øst i henhold til Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted).


Metoder

Weekendfritten skal være en oase for de børn, vi modtager. Vi vægter at skabe sammenhæng og at mindske kompleksiteten for  'vores' børn, så de kan hvile i sig selv og være trygge.


En genkendelig struktur og nærværende voksne, der engagerer sig i det enkelte barn, er med til at give børnene den ro, der skal til for at komme udhvilede og glade hjem fra weekendophold hos os.

Åbningstid

Åbningstiden er weekends i lige uger, hvor vi afhenter børn fra klokken 15 fredag og påbegynder hjemtransporten søndag klokken 13.


Andre tidspunkter for afhentning/hjemkørsel kan aftales individuelt i kontrakten.


Desuden afholder vi vinterferie-, sommerferie- og efterårsferiekoloni i skolernes ferieperioder. Der udarbejdes hertil særskilt program ud fra deltagernes forudsætninger.

Aktiviteter

Der vil være mulighed for forskellige aktiviteter afhængig af gruppesammensætning, lyst m.v. Vi vægter aktiviteter med forskellig karakter, og gerne noget man kan deltage i med vekslende intensitet.


Som noget unikt tilbyder vi lektiehjælp i alle fag på alle niveauer. Lektiehjælpen skal ses som et frivilligt tilbud til barnet, så den pågældende kan møde velforberedt op i skolen mandag efter ophold på Weekendfritten. 

Normering

Vi er 3 faste pædagoger og en eller to medhjælpere til maksimalt 10 børn. Normeringen fastsættes efter en konkret vurdering af den aktuelle børnegruppes sammensætning og dagens aktiviteter.


Typisk vil det være de samme pædagoger, der er omkring børnene fra ankomst fredag eftermiddag, til de er bragt hjem søndag eftermiddag. Hvert barn har en primær pædagog, som vil være den, der har kontakt til samarbejdspartnerne omkring barnet. De daglige aktiviteter omkring barnet varetages i fællesskab af de personaler, der er i huset.